co-ao

Thay đổi thứ tự các đối tượng – Order trong Corel

Bạn có thể thay đổi thứ tự xếp chồng của các đối tượng trong cùng một lớp. Trước khi sử dụng bất cứ lệnh nào bạn cần phải chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi thứ tự bằng công cụ chọn – pick tool. – Chọn đối tượng cần thay đổi thứ tự –

Read More